Reglement

Alle med bopæl i Danmark kan gratis låne bibliotekernes materialer. For nogle lånergrupper gælder særlige regler.

Registrering som låner

For at låne materialer i Brøndby-Bibliotekerne skal man registreres som låner.

For lånere fra 15 år gælder det, at sundhedskortet benyttes som lånerkort. Ønskes sundhedkortet ikke anvendt, kan lånerkort erhverves mod forevisning af gyldig legitimation. Kortet er personligt, og indehaveren er ansvarlig for det lånte materiale. Børn op til 15 år får udstedt et lånerkort gratis i børnebiblioteket - barnets sundhedskort medbringes.

For at låne skal du meldes ind som låner i vores lånerregister.
Du kan registrere dig her https://www.brondby-bibliotekerne.dk/registration. 

Alle under 18 skal indmeldes online af deres forældre eller værge: https://www.brondby-bibliotekerne.dk/registration

Har du ikke MitId kan du henvende dig på biblioteket i den betjente åbningstid og medbringe sundhedskort eller gyldig id.

 

Pinkode

I tilknytning til sundhedskortet eller lånerkortet, vælges en pinkode.
Ved selvbetjeningsautomaterne skal låneren benytte pinkoden til lån og fornyelse af materialer.
Med pinkoden har låneren desuden mulighed for at logge sig ind på Brøndby-Bibliotekernes hjemmeside og se lånerstatus, foretage reserveringer/bestillinger, forny materialer, ændre e-mail/pinkode og benytte andre digitale tilbud - også uden for bibliotekernes åbningstider.

Depositum

For udlændinge uden CPR-nummer, danske statsborgere bosat i udlandet samt udenbys lånere med speciel adresse gælder, at der opkræves depositum i forbindelse med udlån.

Lånetiden

Ved udlån udskrives en udlånskvittering, hvorpå afleveringsfristen er angivet. Lånetiden er sædvanligvis 1 måned. Er lånetiden en anden, vil dette være angivet på udlånskvitteringen. Afleveringsfristen kan også aflæses på Brøndby-Bibliotekernes hjemmeside under lånerstatus.

Fornyelse

Fornyelse kan foretages i op til 3 måneder, hvis materialet ikke er reserveret til anden låner. Fornyelse sker via bibliotekernes hjemmeside, ved selvbetjeningsautomaterne eller evt. telefonisk. Visse materialer med kort udlånstid kan ikke fornyes.

Aflevering

Materialerne afleveres på bibliotekerne. Kvittering kan udskrives i forbindelse med aflevering og er lånerens dokumentation for, at hjemlånte materialer er afleveret. Udløb af lånetiden aflæses på udlånskvitteringen eller på Brøndby-Bibliotekernes hjemmeside. Det er også muligt at modtage påmindelse om afleveringsfrist via sms og e-mail. Men det er til enhver tid låneren, der er ansvarlig for, at materialerne bliver afleveret rettidigt. Hvis afleveringsfristen overskrides, opkræves gebyr efter gældende takster.

Reservering

Reservering af materialer kan foretages via bibliotekets hjemmeside, ved personlig henvendelse eller telefonisk. Hjemkommet materiale meddeles via e-mail, sms-besked eller brevkort. Låneren har mulighed for at logge sig ind via bibliotekernes hjemmeside og annullere reserveringer, stille reserveringer i bero, få oplysning om afhentning og se, hvilke materialer, der er reserveret.  

Ændring af lånerdata

Navne- og adresseændring skal meddeles til bibliotekerne. Hvis låneren er tilknyttet servicetilbud baseret på brug af sms og e-mail, er det nødvendigt at meddele ændring af mobilnummer og e-mail adresse.

Bortkommet sundhedskort eller lånerkort

For at undgå misbrug af bortkommet sundhedskort eller lånerkort, skal det spærres hurtigst muligt ved henvendelse til Brøndby-Bibliotekerne.

Erstatning

Lånte materialer skal afleveres i ubeskadiget stand. I tilfælde af, at bibliotekets materialer beskadiges, ødelægges eller forsvinder, vil låneren blive præsenteret for et erstatningskrav.

Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå på lånerens udstyr i forbindelse med brug af hjemlånte materialer.

Udelukkelse

Udelukkelse kan forekomme, hvis låneren:

Gentagne gange ikke afleverer lånte materialer
Afleverer lånte materialer i beskadiget tilstand
Skylder 200 kr. eller mere i gebyrer

Udelukkelse meddeles skriftligt med 7 dages varsel. Skyldige beløb kan overgå til inkasso, jf. § 32 og § 33 i Lov om biblioteksvirksomhed.

Bortvisning

Inden for bibliotekets rammer skal god ro og orden respekteres, og personalets anvisninger følges. Sker dette ikke, har personalet bemyndigelse til at bortvise brugeren og udelukke denne fra brug af bibliotekerne i en periode.

Klageadgang

Klager over administration af reglerne, bibliotekernes service mv. bedes rettet til Brøndby Kommunes Kulturudvalg.

Persondatalov

Brøndby-Bibliotekerne overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger.

Lov om biblioteksvirksomhed

Brøndby-Bibliotekernes reglement er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om biblioteksvirksomhed.

Vedtaget af Brøndby Kommunes Kulturudvalg d. 26. marts 2008.